Erlotinib Recruiting Phase 2 Trials for Gliomas / Neuroectodermal Tumors / Ependymomas / Medulloblastomas / Sarcoma, Osteogenic / Rhabdomyosarcomas / Wilms' tumor / Ewing's Sarcoma (ES) Treatment