Azathioprine Recruiting Phase 2 Trials for Nephritis, Lupus Treatment

IndicationsStatusPurposePhase
RecruitingTreatment2
clinicaltrials.gov IdentifierTitleDrugs
NCT02936375The Iguratimod Effect on Lupus Nephritis (IGeLU)