Mitoxantrone Terminated Phase 1 Trials for Leukemia Acute Myeloid Leukemia (AML) Treatment

IndicationsStatusPurposePhase
TerminatedTreatment1
clinicaltrials.gov IdentifierTitleDrugs
NCT01027923IV Plerixafor With Mitoxantrone Etoposide and Cytarabine for Acute Myeloid Leukemia (AML)
NCT00660036Phase I/II Study of Mitoxantrone, Etoposide and Gemtuzumab Ozogamicin for Acute Myeloid Leukemia