Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Tramadol (DB00193)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel