Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Lidocaine (DB00281)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel