Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Bupivacaine (DB00297)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel