Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Acetaminophen (DB00316)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel