Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Gabapentin (DB00996)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel