Ileus Recruiting Phase 4 Trials for Ketamine (DB01221)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel