Ileus Not Yet Recruiting Phase 3 Trials for Alvimopan (DB06274)

Also known as: Ileus of intestine / Non-mechanical ileus / Ileus of bowel

IndicationStatusPhase
DBCOND0010794 (Ileus)Not Yet Recruiting3
clinicaltrials.gov IdentifierTitlePurposeDrugs
NCT02742181Alvimopan as Rescue in Post op IleusTreatment