Neuralgia Recruiting Phase 3 Trials for Lidocaine (DB00281)

Also known as: Neuralgia NOS

IndicationStatusPhase
DBCOND0017747 (Neuralgia)Recruiting3
clinicaltrials.gov IdentifierTitlePurposeDrugs