Uremia

Also known as: Uremia NOS / Uraemia / Uraemia of renal origin / Uremia of renal origin / Azotemia / Azotaemia

DrugDrug NameDrug Description
DB00035DesmopressinA synthetic analog of vasopressin used to reduce renal excretion of water in central diabetes insipidus and nocturia.
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00074Basiliximab1 / 2Unknown Status1
DB00188Bortezomib1 / 2Unknown Status1
DB00126Ascorbic acid4Completed1
DB00158Folic acid4Completed1
DB00996GabapentinNot AvailableUnknown Status1