Exogenous depression

Also known as: Monopolar depression NOS / Depressive state / Depression psychic / [X]Depression NOS / Depression NOS / Depressed state / Depression / Depression mental