Adenomatous Polyposis Coli Terminated Phase 4 Trials for Rofecoxib (DB00533)

Also known as: Polyposis Coli / Familial Polyposis / Familial adenomatous polyposis

IndicationStatusPhase
DBCOND0031638 (Adenomatous Polyposis Coli)Terminated4
clinicaltrials.gov IdentifierTitlePurposeDrugs
NCT00140894A Study of Rofecoxib in Familial Adenomatous Polyposis (FAP) (0966-205)(TERMINATED)Treatment