Philadelphia Chromosome Positive

Also known as: Philadelphia chromosome positive