Diarrhoea Predominant Irritable Bowel Syndrome

Also known as: Diarrhea-predominant Irritable Bowel Syndrome / IBS, Diarrhea Predominant / Irritable Bowel Syndrome With Diarrhea / Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome / Diarrhea- Predominant Irritable Bowel Syndrome / Diarrhea Dominant Irritable Bowel Syndrome / Irritable colon / Colitis mucous / Mucous colitis / IBS / Colon spastic / Spastic colon / Irritable colon syndrome / Functional bowel syndrome / Irritable bowel / Irritable Bowel Syndrome