High Risk

DrugDrug NameDrug Description
DB00675TamoxifenA selective estrogen receptor modulator used to treat estrogen receptor positive breast cancer, reduce the risk of invasive breast cancer following surgery, or reduce the risk of breast cancer in high risk women.
DrugDrug NameTargetType
DB00675TamoxifenEstrogen receptor alphatarget
DB00675TamoxifenEstrogen receptor betatarget
DB00675TamoxifenCytochrome P450 2C9enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 3A4enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 2D6enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 2C8enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 2B6enzyme
DB00675TamoxifenLiver carboxylesterase 1enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 3A5enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 1A1enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 1B1enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 2C19enzyme
DB00675TamoxifenDimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 1enzyme
DB00675TamoxifenDimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 3A7enzyme
DB00675TamoxifenP-glycoprotein 1transporter
DB00675TamoxifenATP-binding cassette sub-family G member 2transporter
DB00675TamoxifenCytochrome P450 19A1enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 2A6enzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 2E1enzyme
DB00675TamoxifenUDP-glucuronosyltransferase 1-10enzyme
DB00675TamoxifenSulfotransferase 1A1enzyme
DB00675TamoxifenCanalicular multispecific organic anion transporter 1transporter
DB00675Tamoxifen3-beta-hydroxysteroid-Delta(8),Delta(7)-isomerasetarget
DB00675TamoxifenProtein kinase Ctarget
DB00675TamoxifenAndrogen receptortarget
DB00675TamoxifenPotassium voltage-gated channel subfamily H member 2target
DB00675TamoxifenNuclear receptor subfamily 1 group I member 2target
DB00675TamoxifenEstrogen-related receptor gammatarget
DB00675TamoxifenSex hormone-binding globulintarget
DB00675TamoxifenBile salt export pumptransporter
DB00675TamoxifenThyroxine-binding globulincarrier
DB00675TamoxifenBile salt sulfotransferaseenzyme
DB00675TamoxifenCytochrome P450 1A2enzyme
DB00675TamoxifenUDP-glucuronosyltransferase 2B7enzyme
DB00675TamoxifenUDP-glucuronosyltransferase 2B17enzyme
DB00675TamoxifenEstrogen sulfotransferaseenzyme
DB00675TamoxifenATP-binding cassette sub-family A member 1transporter
DB00675TamoxifenMitogen-activated protein kinase 8target
DB00675TamoxifenSerum albumincarrier
DrugDrug NamePhaseStatusCount
DB00188Bortezomib2Not Yet Recruiting1
DB01234Dexamethasone2Not Yet Recruiting1
DB14649Dexamethasone acetate2Not Yet Recruiting1
DB00480Lenalidomide2Not Yet Recruiting1
DB06606Teplizumab2Active Not Recruiting1
DB13881Tisagenlecleucel2Active Not Recruiting1
DB00537Ciprofloxacin3Completed1
DB00531Cyclophosphamide3Completed1
DB00997Doxorubicin3Completed1
DB00099Filgrastim3Completed1
DB00675Tamoxifen3Completed1